70 ਸਾਲ ਤਕ ਵੀ ਬੁਢਾਪਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਥਕਾਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਸਰੀਰ ਚੋ ਇਸ ਜਬਰਦਸਤ ਨੁਸ਼ਖੇ ਤੋਂ !

ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਛੋਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾ-ਰ-ਬੋ-ਹਾ-ਈ-ਡ੍-ਰੇਟ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫਾ-ਈ-ਬ-ਰ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਕਬਜ਼ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਚਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਗਾਰ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣੇ ਵਿਚ ਫਾ-ਈ-ਬ-ਰ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੋਣਾ ਜੋ ਕਿ

ਛੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਵਾ ਤੇ ਬ-ਲ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਭੂਰੇ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਤੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੁਗਰ ਨੂੰ ਕੰ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਇਮ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ

ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਕੱਚੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਜਾਂ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਦਾ ਗੈ-ਪ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਛੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਚ ਭੀਜੇ ਹੋਏ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ

ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾ ਦੋ ਮੁੱਠੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਚੰਗੀ ਤਰਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਪਚਨ ਵਿਚ ਥੋੜੇ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੈਸ ਤੇ ਅ-ਪ-ਚ-ਣ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦਾ ਸਾ-ਹ-ਮ-ਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਪਕਾ ਕੇ

ਖਾਣ ਨਾਲ 50 ਤੋਂ 60 ਗ੍ਰਾਮ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਜੋ ਲੋਕ ਜਿੰਮ ਜਾਂ ਐ-ਕ-ਸ-ਰ-ਸਾ-ਇ-ਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੌ ਤੋਂ ਡੇਢ ਸੌ ਗਰਾਮ ਵੀ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ,ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚ ਹੀ ਸੌ ਜਾਂ ਡੇੜ੍ਹ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਛੋਲਿਆ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਾ ਕਰੋ ਥੋੜਾ-ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਡਾ-ਇ-ਟ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ

ਤੁਸੀਂ 20 ਤੋਂ 25 ਗਰਾਮ ਛੌਲੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਭਰ ਲਈ ਫੁੱ-ਲ-ਣ ਲਈ ਰੱਖ ਦਵੋ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾ ਲਵੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚੇ ਛੋਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੋ-ਸ਼-ਕ ਤੱ-ਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀ ਹੈ ਅਸੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਸੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੇ ਅੱਗੇ ਤੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਲਾਇਕ ਕਰੋ ਤਾ ਜੋ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋ ਸਕੇ

About admin

Check Also

34 ਹਜਾਰ ਵਿਚ ਮਾਲਕ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਗੱਡੀ, ਮਾਲਕ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਹਰ !

ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਗੱਡੀ ਵਿਕਾਊ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਈ 20 ਕੰਪਨੀ ਦੀ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *