ਸਿਰਫ 3 ਦਿਨ ਇਕ ਚਮਚ ਘਿਉ ਵਿਚ ਭੁਨ ਕੇ ਖਾ ਲੋ ਥਕਾਨ ,ਅਂਖਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ,ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ !

ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਦੇਖੋ ਜਾਂਣਕਾਰੀ ਲੇ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੁਸਖਾ ਲੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਕ ਚਮਚ ਘਿਉ ਚ ਭੁੰ-ਨ ਕੇ ਖਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਹਾ-ਰ-ਟ ਅ-ਟੈ-ਕ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ

ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਖੂ-ਨ ਪ-ਤ-ਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੂ-ਗ-ਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਸ-ਹੀ ਰਹੇਗਾ,ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲੇਗਾ,ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆ-ਉ-ਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ

ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋਵੇਗੀ ਥ-ਕਾ-ਵ-ਟ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋਵੇਗੀ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋਵੇਗੀ,ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਵਾ-ਇ-ਰ-ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿ-ਹ-ਰੇ ਤੇ ਵੀ ਨਿ-ਖਾ-ਰ ਆਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿ-ਸਾ-ਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚਿ-ਹ-ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ

ਚਿ-ਹ-ਰੇ ਦੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਜਵਾਨੀ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌ-ਸ਼-ਨੀ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਭ-ਰ-ਪੂ-ਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੁ-ਕ-ਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖ-ਸ-ਖ-ਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ

ਇੱਕ ਚਮਚ ਖ਼ਾਸ-ਖ਼ਾਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਮਚ ਘਿਉ ਵਿਚ ਭੁੰ-ਨ ਲਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਅੱ-ਧਾ ਗਲਾਸ ਇਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱ-ਧ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸੁਆਦ ਅ-ਨੁ-ਸਾ-ਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਤੋਂ ਸੀ

ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇ-ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲੇਗਾ,

ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਸ-ਫਾ-ਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂ-ਨ ਦਾ ਵ-ਹਾ-ਅ ਵੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ

ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰੁਕ ਜਾਓ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਇਸ ਪ੍ਰ-ਕਿ-ਰਿ-ਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ

ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਬਾਕੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਵੀਡਿਓ ਵਿਚ ਦੇਖੋ

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀ ਹੈ ਅਸੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਸੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੇ ਅੱਗੇ ਤੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਲਾਇਕ ਕਰੋ ਤਾ ਜੋ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋ ਸਕੇ

About admin

Check Also

34 ਹਜਾਰ ਵਿਚ ਮਾਲਕ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਗੱਡੀ, ਮਾਲਕ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਹਰ !

ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਗੱਡੀ ਵਿਕਾਊ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਈ 20 ਕੰਪਨੀ ਦੀ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *