ਲੀਵਰ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਪੱਕਾ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ !

ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇ-ਲਾ-ਜ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਮੇਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਲੀਵਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ।ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮਰਦ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਆ-ਜ਼ਾ-ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮ-ਹੱ-ਤ-ਵ-ਪੂ-ਰ-ਨ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਥੱਲੇ ਵੀਡਿਓ

ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੈਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱ-ਲ-ਬਾ-ਤ ਕ-ਰ-ਵਾ-ਈ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੈ-ਰਾ-ਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖੁ-ਲਾ-ਸੇ ਕੀ ਧਿ-ਆ-ਨ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦ-ਵਾ-ਈ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਫੈਟੀ ਲਿ-ਵ-ਰ ਦੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲਿਵਰ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਲਤੂ ਪਦਾਰਥ ਬਾਹਰ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਗੰ-ਦ-ਗੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲਿਵਰ ਸਾਡਾ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਚਨ ਤੰ-ਤ-ਰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬ-ਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਮੋਢੇ ਵਿਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਬਜ਼ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਚਮੜੀ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਂਵਲਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਇਲਾਇਚੀ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਜ਼ੀਰਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਆਂਵਲਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਤੁਸੀਂ ਜੀਰਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਚੁਥਾਈ ਚਮਚ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਇਚੀ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਗਰਮ ਗੁਣਗੁਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਇਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ

ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖ਼-ਤ-ਮ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਮਰਦ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵੀਡਿਓ ਦੇਖੋ ਵੈਦ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭੁੱਖ ਘੱਟ ਲਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਧ ਲਗਦੀ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਲੀਵਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ

ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰ-ਕੇ-ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਘੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰਕ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਚੁ-ਕੰ-ਦ-ਰ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੁਦੀਨੇ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੋਰੀ ਦਾ ਰਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀ ਹੈ ਅਸੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਸੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੇ ਅੱਗੇ ਤੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਲਾਇਕ ਕਰੋ ਤਾ ਜੋ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋ ਸਕੇ

About admin

Check Also

ਬੈਕ ਚ ਖਾਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆ ਲਈ ਆਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਖਬਰ !

ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ। ਦੋਸਤੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *