ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਦੂਰ 3 ਦਿਨ ਕਰੋ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤਮਾਲ !

ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਹੋਵੇ ਥ-ਕਾ-ਵ-ਟ ਹੋਵੇ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ-ਵਾ-ਨੀ ਵਰਗੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ

ਤਾ-ਕ-ਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰਹੇਗਾ ਚੁਸਤੀ-ਫ਼ੁਰਤੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿ-ਸ਼-ਮਿ-ਸ਼ ਲੈਣੇ ਹਨ

ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼ੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਦਿਨ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਫੇਰ ਤਾਂ ਅੱ-ਡੀ-ਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ

ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅ-ਖ-ਰੋ-ਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਚਿੰ-ਤਾ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਦੇ ਲੈਵਲ ਸਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿਚ ਇਕ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਖਰੋਟ ਅਤੇ ਕਿ-

ਸ਼-ਮਿ-ਸ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, 10 ਕਿ-ਸ਼-ਮਿ-ਸ਼ ਦੇ ਟੁ-ਕ-ੜੇ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਟੁ-ਕ-ੜੇ ਅਖਰੋਟ ਤੇ ਬਰੀਕ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਕ ਉ-ਬਾ-ਲ ਆਉਣ ਤੱਕ ਹੋਰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਲਈ

ਧਾਗੇ ਵਾਲੀ ਮਿ-ਸ਼-ਰੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਸਵੇਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ ਮਿਲੇਗੀ

ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਸਰੀਰਕ ਥ-ਕਾ-ਵ-ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਤੇ ਤਾ-ਕ-ਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੇਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀਵੀ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ

ਦਿਮਾਗ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਯਾ-ਦ-ਦਾ-ਸ਼-ਤ ਵਧੇਗੀ, ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹੱਡੀਆਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਦੂ-ਰ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੋ ਬਾਕੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਵੀਡਿਓ ਵਿਚ ਦੇਖੋ

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀ ਹੈ ਅਸੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਸੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੇ ਅੱਗੇ ਤੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਲਾਇਕ ਕਰੋ ਤਾ ਜੋ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋ ਸਕੇ

About admin

Check Also

ਬੈਕ ਚ ਖਾਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆ ਲਈ ਆਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਖਬਰ !

ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ। ਦੋਸਤੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *