ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਚਿਟੇ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਨਾਲ !

ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋ-ਸ਼ਿ-ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਝ-ੜ-ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣਪੀਣ ਵਿਚ ਸੰ-ਤੁ-ਲਿ-ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ,ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪੌ-ਸ਼-ਟਿ-ਕ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਫਲ-ਫਰੂਟ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ,ਜੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਚਿੱ-ਟੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਮੁਟ੍ਠੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕ-ੜੀ ਪੱਤੇ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅੱਧੇ ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ

ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਟਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚਟਣੀ ਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਇਸਦਾ ਰੱਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਕਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਚਮਚ ਇਹ ਰਸ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ 3 ਚਮਚ ਦਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚਮਚ ਅ-ਰੰ-ਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਗੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਹਫ਼ਤੇਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ,ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ

ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਵਾ-ਲ ਚਿੱ-ਟੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ,ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱ-ਤ ਮਿਲਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀ ਹੈ ਅਸੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਸੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੇ ਅੱਗੇ ਤੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਲਾਇਕ ਕਰੋ ਤਾ ਜੋ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋ ਸਕੇ

About admin

Check Also

ਮੋਟਾਪਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ !

ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਨੁਸਖ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *