ਕਿਡਨੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ 10 ਲੱਛਣ !

ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਦੇਖੋ ਜਾਂਣਕਾਰੀ ਲੇ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਿਡਨੀ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋਣ ਦੇ ਇਹ ਸੰ-ਕੇ-ਤ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਲਾ-ਜ ਕਰਵਾ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ-ਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਰੋ-ਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ

ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿਲ-ਜੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਕਈ

ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਰੋ-ਗਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿ-ਸ਼ਾ-ਨੀ-ਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿ-ਸ਼ਾ-ਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁੱ-ਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂ-ਨ ਪੰਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੂ-ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ-ਡ-ਨੀ ਇਸ ਖੂ-ਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਇਸ ਖੂ-ਨ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ,ਇਸ ਖੂ-ਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਫਾਲਤੂ ਪਦਾਰਥ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿ-ਸ਼ਾ-ਬ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ

ਅਤੇ ਮ-ਲ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖੂ-ਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼-ਹਿ-ਰੀ-ਲੇ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ-ਡ-ਨੀ

ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌ-ਤ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅ-ਪ-ਰੇ-ਸ਼-ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ-ਡ-ਨੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰ-ਕੇ-ਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ

ਇਹ ਸੰ-ਕੇ-ਤ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਥ-ਕਾ-ਵ-ਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਿ-ੜ-ਚਿ-ੜਾ-ਪ-ਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿ-ਸ਼ਾ-ਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਪਿਆਸ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ,ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋ-ਜ ਆਓਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੱਥਕੜੀ ਹੱਥਾਂ ਤੇ

ਸੋਜ ਆਓਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰ-ਹ ਤੇ ਵੀ ਸੂਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਬ-ਲੱ-ਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅ-ਨੀ-ਮੀ-ਆ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਖ਼ੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਤੇ ਖਾ-ਰ-ਸ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚ-ਮ-ੜੀ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਲੱਗਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਲੱ-ਛ-ਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ

ਤੁਸੀਂ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਚੈਕਅੱਪ ਜਰੂਰ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦ-ਵਾ-ਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਡੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾ-ਹ-ਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ

ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਫਲ ਫਰੂਟ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਵਧੇਰੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਸੈਰ ਜਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੋ ਬਾਕੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਵੀਡਿਓ ਵਿਚ ਦੇ

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀ ਹੈ ਅਸੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਸੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੇ ਅੱਗੇ ਤੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਲਾਇਕ ਕਰੋ ਤਾ ਜੋ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋ ਸਕੇ

About admin

Check Also

ਆਈ ਦੁਖਦਾਇਕ ਖਬਰ !

ਦੋਸਤੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਇਸ ਫਾਨੀ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *