ਅਜਵਾਇਣ ਪਾਣੀ: ਗਠੀਆ, ਜੋੜ ਦਰਦ, ਮੂੰਹ ਬਦਬੂ, ਪੇਟ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ !

ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਾਂਣਕਾਰੀ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਜਵਾਇਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਸ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿਖ ਲਓ ਗਠੀਆ ਜੋੜ ਦਰਦ ਮੂੰਹ ਦੀ ਬ-ਦ-ਬੂ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ

ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਚਮਤਕਾਰੀ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਰੋ-ਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆ-ਯੁ-ਰ-ਵੈ-ਦਿ-ਕ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ

ਵੇਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦੀ-ਖਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਿ-ਆ-ਲ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ ਅਜਵਾਇਣ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਗਰਮ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾਂ ਹੈ,ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਸਥਮਾ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗੀ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਆਪਣੇ ਜੋੜਾਂ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਤੋਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਰਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ

ਵਿੱਚ ਲੌਂਗ ਦਾ ਤੇਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਦਰਦ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉਪ ਦਾਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਿਖਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਹੀ ਤੇ ਮਿਲਾ ਕੇ

ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਨਿ-ਖਾ-ਰ ਆਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਦਾਣੇ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 15 ਗ੍ਰਾਮ ਅਜਵਾਇਣ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਛਾਲੇ ਹਨ ਜੇ

ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖ਼ੂ-ਨ ਪੈਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਸਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਵਾਇਣ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੋ ਗੇ ਸਰਦੀ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਵੀਡਿਓ ਵਿਚ ਦੇਖੋ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀ ਹੈ ਅਸੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਸੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੇ ਅੱਗੇ ਤੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਲਾਇਕ ਕਰੋ ਤਾ ਜੋ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋ ਸਕੇ

About admin

Check Also

ਗੋਡਿਆਂ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ

ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *